O projekcie

LEGIONOWO2

OD_ZACHODUProjekt pn. Centrum Komunikacyjne w Legionowie” obejmuje utworzenie przy stacji kolejowej „Legionowo” głównego centrum przesiadkowego miasta, powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiadujących obejmującego budowę dworca kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – garażem wielopoziomowym, peronami dla autobusów, parkingiem jednopoziomowym oraz drogą dojazdową do centrum – integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej – transport kolejowy oraz autobusowy oraz pośrednio transport lotniczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 – Środowisko i infrastruktura – Obszar LEGIONOWO3wsparcia – Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska – Cel 3 – Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

 

Nazwa Projektu: KIK/28 – Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Inwestor (Instytucja Realizująca): Gmina Legionowo

Planowany okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 37,0 mln PLN

Udział środków SPPW: 31,3 mln PLN

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

– budowę obiektu dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym peronów dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych,

– budowę garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych,

– budowę połączenia drogowego ulic Polnej i Piaskowej – drogi stanowiącej dojazd do planowanego centrum od strony os. Piaski,

– rozbudowę istniejącego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi linii nr 9 (E65) Warszawa-Gdynia.

Projekt CKwLegionowie

ckwl

Geneza Projektu: 

Geneza projektu wywodzi się z istniejących problemów miasta, a w szczególności konieczności poprawy warunków do funkcjonowania głównej stacji kolejowej w mieście:

– Brak integracji i współdziałania w zakresie funkcjonowania różnych form transportu publicznego zbiorowego, zdeterminowane m.in. warunkami technicznymi,

– Niski standard obsługi podróżnych,

– Duże ryzyko wystąpienia niewydolności w zakresie zapewnienia miejsc postojowych dla podróżnych,

– Niesprzyjające warunki dla podniesienia atrakcyjności transportu zbiorowego,

– Brak funkcji „miastotwórczej” istniejącej zabudowy i niska jakość przestrzeni publicznej,

– Słaby dostęp do stacji kolejowej „Legionowo”, przeciążenie głównych ciągów komunikacyjnych miasta ruchem pojazdów.

Cel główny Projektu: 

Usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo.

Cele szczegółowe:

– Integracja środków komunikacji zbiorowej kolejowej i autobusowej z indywidualnym,

– Wzrost funkcjonalności i efektywności komunikacji zbiorowej i tym samym usprawnienie systemu transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Warszawy,

– Poprawa standardu obsługi pasażerów kolei i komunikacji autobusowej,

– Popularyzacja form transportu zbiorowego i systemu „Parkuj i Jedź”,

– Usprawnienie połączeń z głównymi portami lotniczymi regionu Mazowsza,

– Poprawa dostępności do głównego węzła przesiadkowego miasta,

– Poprawa jakości przestrzeni publicznej, atrakcyjności miasta i warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cechy charakterystyczne Projektu:

Planowany w ramach projektu obiekt dworca kolejowo-autobusowego będzie nowoczesnym i kompleksowo wyposażonym obiektem użyteczności publicznej obejmującym m.in. elektroniczny system informacji pasażerskiej. Będzie to jeden z pierwszych w Polsce obiektów dworcowych wybudowanych od podstaw przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Planowane rezultaty:

– Poprawa jakości i funkcjonalności transportu publicznego poprzez integrację systemów i lepsze dopasowanie usług komunikacyjnych do potrzeb pasażerów na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy,

– Zwiększenie liczby użytkowników komunikacji zbiorowej jako alternatywy dla komunikacji indywidualnej w aglomeracji i formy transportu przyjaznej środowisku,

– Poprawa jakości i standardu obsługi podróżnych, – Poprawa efektywności organizacji i skrócenie czasu podróży, w tym poprzez zapewnienie dostępu do informacji,

– Poprawa warunków dla rozwoju usług transportowych,

– Poprawa dostępności do głównych portów lotniczych Województwa Mazowieckiego i lepsze powiązanie systemów transportowych dla celów ruchu międzynarodowego,

– Zwiększenie atrakcyjności miasta Legionowo jako ośrodka podstołecznego kreującego lepsze warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Pobierz prezentacje Projektu:

http://www.legionowo.pl/upload/File/aktualnosci/2012/Prezentacja-CKwL.ppsx

http://www.legionowo.pl/upload/File/aktualnosci/2012/CKwLprezentacjanast…

http://www.legionowo.pl/upload/File/aktualnosci/2012/CKwL-podpisanieumow…

 

Proces aplikacji o wsparcie finansowe:

Termin

Zdarzenie

 

Marzec 2009 Opracowanie przez Prezydenta Miasta Legionowo założeń do projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” 

Wskazanie ogólnych problemów, celów i działań w projekcie. Ustalenie zakresu rzeczowego tj. budowę budynku dworca wraz z peronami, parkingami dla samochodów osobowych, drogi dojazdowej do centrum

Kwiecień 2009 Wystąpienie przez Prezydenta Miasta Legionowo z aplikacją wstępną o dofinansowanie projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Kwiecień-Czerwiec 2009 Rozpoczęcie oceny aplikacji wstępnej projektu przez stronę polską
Czerwiec 2009 W wyniku wstępnej oceny projektu umieszczenie go na liście rankingowej – ze względu na brak środków umieszczenie na liście rezerwowej
Kwiecień 2011 Rozpoczęcie oceny aplikacji wstępnej projektu przez stronę szwajcarską(wskutek pojawienia się wolnych środków)
Maj 2011 Oficjalna wizyta strony szwajcarskiej w LegionowieW trakcie wizyty w Legionowie zaprezentowano stronie szwajcarskiej koncepcję projektu poprzez przedstawienie jego celów, zakresu rzeczowego, stanu istniejącego. Odbyto wizytę w terenie i zaprezentowano stronie szwajcarskiej lokalizację poszczególnych elementów projektu. Zobacz relację:Powiat legionowski – Dworzec dla Legionowa – maj 2011

http://www.youtube.com/watch?v=4RdzTFYu7FA

Lipiec 2011 Zatwierdzenie aplikacji wstępnej przez stronę szwajcarskąPozytywna ocena aplikacji wstępnej spowodowała możliwość opracowywania aplikacji końcowej. Na tym etapie rozpoczęto prace projektowe związane z dokumentacją techniczną przedsięwzięcia i studium wykonalności.
Listopad 2011 Zobacz relację:27-11-2011 Kurier Mazowiecki

http://www.youtube.com/watch?v=377YWBMEJkE

Grudzień 2011 Wystąpienie przez Prezydenta Miasta Legionowo z aplikacją końcową o dofinansowanie projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”
Styczeń 2012 Rozpoczęcie oceny aplikacji końcowej projektu przez stronę szwajcarską
Luty 2012 Robocza wizyta strony szwajcarskiej w Legionowie wraz z udziałem mediów szwajcarskichOdbyto wizytę w terenie i zaprezentowano stronie szwajcarskiej lokalizację poszczególnych elementów projektu oraz stan istniejący. Zobacz relację:LTV-21-02-2012_Pieniądze na dworzec coraz bardziej realne

http://www.youtube.com/watch?v=yyIN_4pOX88

 

11-02-2012 Kurier Warszawy i Mazowsza

http://www.youtube.com/watch?v=McmmMxjr-z8

Maj 2012 Zatwierdzenie aplikacji końcowej przez stronę szwajcarską
Czerwiec 2012 Podpisanie umowy ws. Projektu pomiędzy Rządem RP a stroną szwajcarską
Lipiec 2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Legionowo a Instytucją Pośredniczącą dla SPPW Zobacz relację:LTV-20-07-2012_Szwajcarzy w Centrum uwagi

http://www.youtube.com/watch?v=qbYwQVlrnJo

Kwiecień 2013 Zobacz relację:LTV Legionowo – 25 kwietnia 2013

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmW3Wi8v9Rg

Dodaj komentarz